Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08.1/20) της 111ΠΜ για την προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών – ΑΔΑ 9Υ296-ΚΚΛ

Η 111ΠΜ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισµό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16 για την προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών, [CPV:
15331170-9 (Κατεψυγμένα Λαχανικά), 15229000-9 (Κατεψυγμένα Είδη Αλιείας),
15896000-5 (Κατεψυγμένα Τρόφιμα)], προς κάλυψη των αναγκών
του Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών της Πτέρυγας.

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος
ανέρχεται στο ποσό των 51.670,00€ χωρίς ΦΠΑ (58.387,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%).

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ: 9Υ296-ΚΚΛ

ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ  20PROC007225982

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A5296-%CE%9A%CE%9A%CE%9B

ΤΕΥΔ (Δ.08.1.20)

Προσφορα Διακήρυξης (Δ08.1.20)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/09/2020