Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/2020) της ΜΥ FOB AKTIOΥ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος – ΑΔΑ: ΨΦΙΘ6-9Υ5

Η Μ.Υ FOB AKTIOY προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, για κάλυψη αναγκών Μ.Υ FOB AKTIOΥ – 4ης ΜΣΕΠ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
χιλιάδων 30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (33.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ποσοστού 13%).

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ: ΨΦΙΘ6-9Υ5

ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ:  20PROC007264190

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6%CE%99%CE%986-9%CE%A55

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2020