∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.14/2020) της 115ΠΜ για την Προμήθεια Ειδών ∆ιατροφής-ΑΔΑ 9ΨΩΕ6-Ε4Σ

H 115ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16 για την προµήθεια ειδών διατροφής-παντοπωλείου,συσκευασίας τροφίµων και λοιπών ειδών, διάρκειας 1 έτους χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της και με βάση την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Η εκτιµώµενη συνολική προϋπολογισθείσα αξία της σύµβασης χρονικής
ισχύος για ένα (1) έτος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 53.928,70 € χωρίς
ΦΠΑ.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ   9ΨΩΕ6-Ε4Σ

ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ   20PROC007248997

 

9ΨΩΕ6-Ε4Σ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 02/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/09/2020