Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 02/2020) της 350 ΠΚΒ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής, Π/Υ 44.144,00€-ΑΔΑ ΨΡ6Β6-ΥΒ4

Η 350 ΠΚΒ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.144,00€ (συμπ. ΦΠΑ ποσοστού 24%).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:   ΑΔΑ ΨΡ6Β6-ΥΒ4   και

στο ΚΗΜΔΗΣ:      ΑΔΑΜ: 20PROC007337588

ΨΡ6Β6-ΥΒ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A16%CE%926-%CE%A5%CE%924?inline=true

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/09/2020