Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 05/20 για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.325,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/10/2020