Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/20 για την Προμήθεια ενός (1) Μεταγωγέα Ασφαλείας-Τείχος Προστασίας Εφαρμογών-Web Application Firewall (WAF) της Ιστοσελίδας της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την Προμήθεια ενός (1) Μεταγωγέα Ασφαλείας-Τείχος Προστασίας Εφαρμογών-Web Application Firewall (WAF) για της ανάγκες υποστήριξης της επιχειρησιακής λειτουργίας της ιστοσελίδας της, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/10/2020