Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.06/20 της 111 ΠΜ, για την περιοδική προμήθεια Εμφιαλωμένων Φυσικών (Μεταλλικών) Νερών, Ποσού 18.080,00€-ΑΔΑ ΩΞΛΖ6-ΜΟ7

Η 111 Πτέρυγα Μάχης διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμφιαλωμένων φυσικών (μεταλλικών) νερών, ως τα είδη του Παραρτήματος «Α».

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (18.080,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τετάρτη 23
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 στον χώρο της Λέσχης Αξκων της 111ΠΜ
(Αεροπορική Βάση Ν. Αγχίαλου, Αλμυρός Μαγνησίας Τ.Κ. 37100).

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»  ΑΔΑΜ: 20REQ007277729
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : ΩΞΛZ6-MO7

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%9B%CE%966-%CE%9C%CE%9F7?inline=true

ΩΞΛΖ6-ΜΟ7

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/09/2020