Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού Υπ’αριθμ. 13/20 της 206ΠΑΥ για την Ανάθεση του Έργου «Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στο Στρατόπεδο “ΠΑΠΑΓΟΥ”» με ΑΔΑ: 6Ε0Λ6-ΩΔΓ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στο
Στρατόπεδο “ΠΑΠΑΓΟΥ”»

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6Ε0Λ6-ΩΔΓ

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/10/2020