Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 18/2020 της 206 ΠΑΥ, για την Προμήθεια Μηχανήματος Πλήρωσης Αρμών, ΑΔΑ: 606Ζ6-Α10

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια Μηχανήματος Πλήρωσης Αρμών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.870,00 € άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/09/2020