Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου Κ-486Ν

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «Κατεδάφιση διαφόρων κτισμάτων στην περιοχή εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-486Ν), εκτιμώμενης αξίας 67.000,00€ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 %, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Λόγω πηγής χρηματοδότησης το έργο απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. Το έργο θα κατασκευασθεί στην περιοχή Στρατωνισμού του Πεδίου Βολής
Κρήτης (ΠΒΚ), Χανιά της Κρήτης.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρ κλήρ μελών Ε.Δ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2020