Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.59/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού «ΗΡ ΤURBINE REAR COVER», Συγκροτήματος «Turbo Machinery Module – Ηot Section» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 193610)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου υλικού «HP TURBINE REAR COVER», Συγκροτήματος «Τurbo Machinery Module – Hot Section», Κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια:

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/10/2020