Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί Σχεδίου Τεχνικής Προδιαγραφής με αντικείμενο την «Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Ραντάρ » – ΑΔΑ : Ψ0ΚΖ6-ΞΡΓ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου  Τεχνικής  Προδιαγραφής μέσω ΕΣΗΔΗΣ  επικείμενου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Ραντάρ »

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν  τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τα σημεία στους όρους – απαιτήσεις της Τεχνικής  Προδιαγραφής , που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ:Ψ0ΚΖ6-ΞΡΓ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/10/2020