Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Δ.05/2020) σε ευρώ (€) για την προμήθεια γαντιών νιτριλίου μίας χρήσεως για προστασία έναντι χημικών ουσιών για κάλυψη αναγκών του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ)

Το ΚΕΑ προκηρύσσει το συνοπτικό διαγωνισμό υπ΄αριθμ. Δ.05/2020/ΚΕΑ βάσει του άρθρου του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια γαντιών νιτριλίου μίας χρήσεως για προστασία έναντι χημικών ουσιών για κάλυψη αναγκών του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ), με CPV: 18424300-0 «Γάντια μίας χρήσεως». Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016 και τους ειδικότερους όρους της οικείας Διακήρυξης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 01/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/10/2020