Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Δ.04/2020) σε ευρώ (€) για την προμήθεια μίας (1) συσκευής μέτρησης ιξώδους λιπαντικών για κάλυψη αναγκών του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ)

Το ΚΕΑ προκηρύσσει το συνοπτικό διαγωνισμό υπ΄αριθμ. Δ.04/2020/ΚΕΑ βάσει του άρθρου του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια μίας (1) συσκευής μέτρησης ιξώδους λιπαντικών για κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Χημείου του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ), με CPV: 38432000-2 «Συσκευές αναλύσεων». Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016 και τους ειδικότερους όρους της οικείας Διακήρυξης.

  • Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω1ΨΙ6-Μ7Γ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A91%CE%A8%CE%996-%CE%9C7%CE%93

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A97%CE%9F%CE%A16-8%CE%A6%CE%A0

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/10/2020