Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Δ.03/2020) σε ευρώ (€) για την για την προμήθεια συσκευής μέτρησης οξειδωτικής σταθερότητας ελέγχου ποιότητας καυσίμου για κάλυψη αναγκών Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ)

Το ΚΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπ΄αριθμ. Δ.03/2020/ΚΕΑ βάσει του άρθρου του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια μίας (1) συσκευής μέτρησης οξειδωτικής σταθερότητας ελέγχου ποιότητας καυσίμου για κάλυψη αναγκών του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών, με CPV: 38432000-2 «Συσκευές αναλύσεων». Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016 και τους ειδικότερους όρους της οικείας Διακήρυξης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/09/2020