Ηλεκτρονικός επαναληπτικός διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ για την εκμίσθωση του δευτέρου (2 ου) ορόφου του κτιρίου επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 396 στην Αγία Παρασκευή Αττικής, συνολικού εμβαδού 585,65 τ.μ., με την αποκλειστική χρήση συνολικά έξι (6) θέσεων στάθμευσης (αυτοκινήτων)

Ο διαγωνισμός αυτός αφορά την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης ή ως
εμπορικής δραστηριότητας ή ως στέγασης Δημόσιας ή Δημοτικής Υπηρεσίας του
δευτέρου (2ου) ορόφου του κτιρίου επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 396 στην Αγία Παρασκευή Αττικής, συνολικού εμβαδού 585,65 τ.μ., με την αποκλειστική χρήση συνολικά έξι (6) θέσεων στάθμευσης (αυτοκινήτων), ιδιοκτησίας του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο
Αεροπορίας» καλουμένου εφ’ εξής χάριν συντομίας «Μ.Τ.Α.».

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/09/2020