Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’αριθμ. 6/2020 της Μ.ΓΕΑ, για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: 6Χ696-6ΩΡ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, κατά άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (CPV: 90911200 – 8) χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου – Αερονομίας – ΥΠΗΔ και Καθαρισμού Σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €), πλέον το ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (μηνιαίου) τιμήματος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Χ696-6ΩΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/10/2020