Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.49/20) για την Προμήθεια Χειρουργικών Εργαλείων (Ψαλίδια Υπερήχων) για Κάλυψη Αναγκών Χειρουργείου 251 ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ9256-ΘΝΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/10/2020