Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 34/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Σαράντα Ενός (41) Τεμαχίων Υλικού Braking Valve Α/Φ PZL M-18B/BS (ΑΔΑ:6ΘΡ46-Ο0Ι)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια σαράντα ενός (41) τεμαχίων υλικού Braking Valve Α/Φ PZL M-18B/BS, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 244.320,87€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/11/2020