Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 16/2020 της 206 ΠΑΥ, για την Προμήθεια Προμήθεια Δομικών Στοιχείων Προκατασκευασμένου Οικήματος.

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια Προμήθεια Δομικών Στοιχείων Προκατασκευασμένου Οικήματος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.600,00 € άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/09/2020