Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/20) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) ΑΔΑ: ΨΡΖ16-ΖΕΣ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών, CPV [03220000-9, 03221000,03222000]. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του εβδομαδιαίου δελτίου τιμών που εκδίδεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2020