Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ υπ.Αριθμ. 14/20, για την Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς και Εγκατάστασης – Συναρμολόγησης Δομικών Στοιχείων Προκατασκευασμένου Οικήματος με ΑΔΑ: ΨΒ796-ΘΤΔ

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς και Εγκατάστασης – Συναρμολόγησης Δομικών Στοιχείων Προκατασκευασμένου Οικήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/10/2020