Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/20) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Τυροκομικών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) ΑΔΑ:93ΚΠ6-ΔΟ3

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Τυροκομικών, CPV [15540000-5, 15551300-8, 15894000-1] με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος).

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2020