Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/20) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας ΑΔΑ:6ΛΥΣ6-ΦΓΡ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών, CPV [15810000-9] με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος).

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2020