Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 12 / 2020 της 206 ΠΑΥ για την «Μίσθωση Πλωτού Γερανού»,με ΑΔΑ : ΨΖΥΕ6-Ζ2Δ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Μίσθωση Πλωτού Γερανού», με CPV: 45510000-5 στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας». Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/10/2020