Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/20) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ) ΑΔΑ:6ΦΝ36-ΩΨΙ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Νωπών Ψαριών, CPV [03311000-2] με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος).

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 02/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/09/2020