ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Δ.15/20) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙ-ΣΜΥΑ

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την προμήθεια διδακτικών εγχειριδίων εμπορίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προς κάλυψη αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ, , ως τα είδη του Παραρτήματος «Γ», με έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9906-%CE%9C4%CE%9A

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15_20

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/09/2020