Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄αριθμ. Δ.32/20 για την “Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ”-ΑΔΑ:ΩΨΡΘ6-4ΗΧ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας από 01-01-21 έως 30-6-21  για την προμήθεια Φυσικού Αερίου  προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 735.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 6% ή στο ποσό των 779.100,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/10/2020