Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/20) της 117ΠΜ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΑΤ – ΑΔΑ 6ΙΛΩ6-ΞΨΥ

Η 117ΠΜ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Δ.03/20) για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (CPV:42991200-1, 30213000-5, 30231000-7, 31710000-6 και 38652120-7), ως τα είδη
του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της Διακήρυξης. Η
επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους
ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Π/Υ 37.725,91€, χωρίς ΦΠΑ (46.780,13€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

ΑΔΑ: 6ΙΛΩ6-ΞΨΥ

ΑΔΑΜ ΚΗΔΗΣ: 20PROC007221111

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%99%CE%9B%CE%A96-%CE%9E%CE%A8%CE%A5

Έντυπο ΤΕΥΔ

Έντυπα ΦΣΜ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 26/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/09/2020