Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ-4/20 της 350ΠΚΒ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Κρεατοσκευασμάτων-ΑΔΑ 6Η156-0ΥΒ

Η 350ΠΚΒ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, για την προμήθεια νωπών κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής (ανά είδος) προσφορά. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 57.085,00€ (χωρις ΦΠΑ) ετησίως. χωρίς δικαίωμα παράτασης.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6Η156-0ΥΒ

ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007230419

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97156-0%CE%A5%CE%92

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 31/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/09/2020