Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ. Αριθμ. 05/2020 της 116 ΠΜ για την Προμήθεια & Τοποθέτηση Δύο (2) Φιλτροδιαχωριστών Καυσίμου- ΑΔΑ 96ΩΧ6-ΩΦΞ

  Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια και τοποθέτηση Δύο (2) Φιλτροδιαχωριστών Καυσίμου, CPV: 42124211-6. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 EUR, απαλασσομένης ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 96ΩΧ6-ΩΦΞ  και ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ 20PROC007121118

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/96%CE%A9%CE%A76-%CE%A9%CE%A6%CE%9E

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/08/2020