Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ. Αριθ 01/2020 της 350ΠΚΒ/3ηΜΣΕΠ Για Την Συντήρηση Δύο (2) Δεξαμενών Πετρελαίου-ΑΔΑ ΨΒΜΘ6-ΚΣ2

Η 3η ΜΣΕΠ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την
υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση – καθαρισμό και ογκομέτρηση δύο (2) δεξαμενών πετρελαίου, Π/Υ 20.000,00€ (χωρις ΦΠΑ).

ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ007141976

ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΨΒΜΘ6-ΚΣ2

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%9C%CE%986-%CE%9A%CE%A32

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 06/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/08/2020