Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 350ΠΚΒ υπ. αριθμ.02/20, για την Προμήθεια Διχτυών Παραλλαγής

Η 350ΠΚΒ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για την υποβολή προσφοράς, με σκοπό την προμήθεια διχτυών παραλλαγής, Π/Υ 20.000,00€ (χωρις ΦΠΑ).

ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος : ΚΗΜΔΗΣ 20REQ007180353

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 9ΟΔΙ6-2ΜΒ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9F%CE%94%CE%996-2%CE%9C%CE%92

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/08/2020