Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού – Μέσα Ατομικής Προστασίας έναντι του Covid-19

Το 201ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας των ειδών θέματος, για την υποβολή προσφοράς, ως ακολούθως

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΠ

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 26/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/08/2020