Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’αριθμ. 8/2020 της Μ.ΓΕΑ, για Εργασίες Χρώσης Κιγκλιδωμάτων Κλιμακοστασίου και Επιφανειών Κτηρίου ΓΕΑ – ΑΔΑ : Ψ8Ζ86-7Τ2

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμφωνητικού, με ένα (1) συμβαλλόμενο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ήτοι το συνολικό προσφερόμενο τίμημα για χρώση εσωτερικών χώρων κτηρίου ΓΕΑ και χρώση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίων κτηρίου ΓΕΑ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 19.980,00 € άνευ ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ8Ζ86-7Τ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 31/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/09/2020