Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 13/20 για Παροχή Υπηρεσιών – Εργασιών Συντήρησης – Καθαρισμό Τριών (3) Δεξαμενών 100LL – Ογκομέτρηση Δύο (2) Δεξαμενών Πρατηρίου 115ΠΜ – ΑΔΑ 6ΗΡΒ6-4ΙΤ

Η 115ΠΜ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών – εργασιών συντήρησης –καθαρισμό τριών (3) δεξαμενών 100LL,  καθώς και ογκομέτρηση δύο (2) δεξαμενών πρατηρίου, Π/Υ 13.000,00€.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ΗΡΒ6-4ΙΤ

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007207312

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%A1%CE%926-4%CE%99%CE%A4

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/08/2020