Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 10/2020 της 115 ΠΜ για την Υγρομόνωση Κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών (Μ-811)-ΑΔΑ ΩΧΡ26-4ΕΜ

Η 115 ΠΜ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών – εργασιών υγρομόνωσης επί του δώματος του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών, εκτιμώμενης αξίας 20.000€ προ ΦΠΑ.

ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ007121053

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΩΧΡ26-4ΕΜ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A7%CE%A126-4%CE%95%CE%9C

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/08/2020