Ματαίωση & Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ 10/20) της 115ΠΜ για την Εργασία Υγρομόνωσης Δώματος Κτιρίου ΛΑΞ – ΑΔΑ: 6Χ8Η6-ΤΗ6

Η 115 ΠΜ προβαίνει σε Ματαίωση & Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ 10/20) για την Εργασία Υγρομόνωσης του Δώματος
του Κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών (Μ-811) Π/Υ 20.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΑΔΑΜ Πρόσκλησης σε ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007180049

ΑΔΑ: 6Χ8Η6-ΤΗ6

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A78%CE%976-%CE%A4%CE%976

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/08/2020