Ματαίωση & Επανάληψη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.09/20) για την Προµήθεια Αναψυκτικών-ΧυµώνΜπιρών-Αλκοολούχων Ποτών της 115ΠΜ-ΑΔΑ 6ΜΕ76-820

H 115 ΠΜ αποφάσισε την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επαναπροκήρυξη  του υπ. αριθμ 09/20 συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναψυκτικών-μπυρών-χυμών-ποτών κτλ, Π/Υ 47.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) για 2 έτη.

Α∆ΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007057850 και 20REQ007057869

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ME76-820

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%9576-820

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 06/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/08/2020