Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκμίσθωσης 7ου ορόφου ακινήτου επί της οδού Λυκούργου 9, Αθήνα

Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης
του 7 ου ορόφου του ακινήτου επί της οδού Λυκούργου 9, Αθήνα, ιδιοκτησίας του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο
Αεροπορίας» καλουμένου εφ’ εξής χάριν συντομίας «Μ.Τ.Α.». Το εμβαδόν του
οικοπέδου του ακινήτου είναι 675 τ.μ. Το εμβαδόν του ορόφου είναι 461 τ.μ. και
είναι χωρισμένος σε επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες περιγράφονται
αναλυτικά στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Τιμή εκκίνησης του
ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 24.000 € ως ετήσιο
συνολικό μίσθωμα (ήτοι 2.000 € μηνιαίως) και ποσοστό της πενταετούς
αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η
παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% επί του
εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος ανά πενταετία.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 20/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/09/2020