Διενέργεια Τεχνικού Διάλογου – Εκπόνηση Τεχνικής Προδιαγραφής με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) (Follow on Support – FOS) Α/Φ C-27J της ΠΑ(ΑΔΑ:Ψ0ΧΡ6-ΡΣ7)

Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των Άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11 προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί του κειμένου της Τεχνικής Προδιαγραφής με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) (Follow on Support – FOS) Α/Φ C-27J της ΠΑ».

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς, σχεδίου Τεχνικής Προδιαγραφής για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των Α/Φ C-27J της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσω FAX στο +30 210 645 8001.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/09/2020