Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.56/2020) για την Προμήθεια Υλικού «ROTOR BRAKE», Συγκροτήματος «Μain Rotor Drive»

To 201 KΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια δύο (2) τεμαχίων «Rotor Brake», CPV: 34731000-0 .

Προσθήκες

07 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

06 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΤΕΥΔ

 

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/09/2020