Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 10/2020 της 206 ΠΑΥ, για την Προμήθεια Συρματόσχοινων για Συστήματα Εδάφους Μονάδων Π.Α

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια Συρματόσχοινων για Συστήματα Εδάφους Μονάδων Π.Α, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.838,50 € άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Aναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Τ2Γ6-Η6Γ

ΤΕΥΔ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.10/20

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/09/2020