Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 06/20 της ΜΥ FOB AKTΙΟΥ για την Προμήθεια Ποτών , διαφόρων Αναψυκτικών & Εμφιαλωμένων νερών – ΑΔΑ : ΩΕΤΤ6-ΚΧ2

Η ΜΥ FOB AΚΤΙΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια Ποτών, διαφόρων Αναψυκτικών & Εμφιαλωμένων νερών ως το Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 30.000,00 ευρώ για δύο έτη πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/09/2020