Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/20) για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών (ΑΚΜ) προς Κάλυψη Αναγκών Σχολής Ικάρων και ΣΜΥΑ με ΑΔΑ: Ω1Ε66-ΞΑΩ

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών (ΑΚΜ) προς Κάλυψη Αναγκών Σχολής Ικάρων και ΣΜΥΑ, ως τα είδη του Πίνακα του Άρθρου «1» του Παραρτήματος «Β», με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14_20 ΓΙΑ ΑΚΜ

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1Ε66-ΞΑΩ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/08/2020