Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/2020) για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Τμήματος Οδικού Δικτύου ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ (Α/Δ Μαριτσών) – ΑΔΑ : 6ΛΟΓ6-ΧΒ1

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Τμήματος Οδικού Δικτύου ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ(Α/Δ Μαριτσών), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της Παροχής Υπηρεσιών θέματος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (22.580,64 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 20/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/09/2020