Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/2020) σε Ευρώ (€) για την Προμήθεια Υλικών Εργοστασιακής Συντήρησης (ΕΣ) Ελικοπτέρου Τύπου Β-212 με S/N 30765 για Κάλυψη Αναγκών Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών

Το ΚΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό βάσει του άρθρου του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια των ειδών του Πίνακα της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης Δ.01/2020/ΚΕΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016 και τους ειδικότερους όρους της οικείας Διακήρυξης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΒΡΑ6-ΒΞΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΤΕΥΔ_Διακήρυξη Συνοπτικού Δ.01_2020_ΚΕΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2020