Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 31/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου «Μεταφοράς των Αεροπορικώς Διακινούμενων Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως» – ΑΔΑ : 6ΝΨΞ6-ΒΤ5

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) διακίνησης-μεταφοράς (Freight Forwarder), ο οποίος μπορεί να καθίσταται και ο ίδιος συμβατικός μεταφορέας, των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€950.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/09/2020