Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 5/2020 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Επιβατικών Οχημάτων – ΑΔΑ: 6Φ766-ΚΨΥ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια τεσσάρων (4) επιβατικών οχημάτων, πέντε (5) θέσεων, έως 1.400 κ.ε., συνολικής εκτιμώμενης αξίας 58.064,52€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Φ766-ΚΨΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/09/2020