Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.22/20) για την Προμήθεια Δύο (2) Σετ Τρυπανιού – Πριονιού Μπαταρίας για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ – Τροποποίηση Διακήρυξης

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:  Ω6ΩΞ6-ΡΞΗ

 

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η τροποποίηση της Διακήρυξης Δ.22/20 με ΑΔΑ:  6Ο076-Χ6Ο

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/09/2020